Адвокат
Христо Попов

КОМПЕТЕНТНОСТ

Устройване за живот и/или лечение в Германия

(всички консултации, а когато обстоятелствата позволяват и услуги са БЕЗПЛАТНИ, когато се касае за нуждаещи се от лечение ДЕЦА)

 • Съдействие за намиране на квартира и адресна регистрация в област Бавария, най – вече в района на град Мюнхен.
 • Покупка на имот в Германия.
 • Съдействие за откриване на банкова сметка.
 • Съдействие за курсове по немски език субсидирани от немската държава.
 • Съдействие за интеграционни курсове, даващи възможност за придобиване на немско гражданство.
 • Съдействие за сключване на здравна застраховка. Избор на здравна каса.
 • Насочване към подходящо здравно заведение – най – вече университетски клиники.
 • Преводи на място при нужда.

 

Семейно право

 • Развод
 • Домашно насилие
 • Издръжка на дете
 • Режим на лични контакти
 • Разрешение за издаване на международен паспорт и пътуване на дете в чужбина
 • Промяна на режима на лични контакти и/или размера на дължимата издръжка
 • Промяна на задължението за даване на издръжка
 • Иск за произход на дете
 • Брачен договор
 • Подялба на семейната имуществена общност. Претендиране на по – голям дял поради значително по- голям принос.
 • Настойничество
 • Попечителство

Наказателно право във връзка със семейно – правни казуси

 • Жалби, сигнали и представителство пред полиция.
 • Жалба и сигнали до прокуратура.
 • Тъжба до наказателен съд.

Вещно право

 • Сделки с недвижими имоти. Проверка на имот за тежести. Проверка на подземен кадастър (преминаване през имота на подземни комуникации – електрически кабели, тръби, канализация и др.) Становище и подготовка за проектиране и строителство. Изготвяне на предварителен договор. Изготвяне на нотариален акт.
 • Делба на имот – доброволна, съдебна
 • Сделки с имоти между съпрузи

Наследствено право

 • Завещание
 • Дарение
 • Приемане на наследство под опис (без задълженията на наследодателя)
 • Отказ от наследство
 • Сделки с имоти между наследници

Търговско право

 • Регистрация на фирма. Промени в обстоятелствата.
 • Продажба и прехвърляне на дружествени дялове
 • Промени в капитала
 • Апортни вноски (спестява местен данък, нотариални и държавни такси при прехвърляне на имоти между свързани лица)
 • Подаване на ГФО в АВ
 •